یک گردنبند مخصوص برای پیشگیری از ضربه سر

 اخيرا شرکت Performance Sports Group نوع جديدي از گردنبند را ارائه کرده که ميتواند مانع بسياري از ضربات شديد به سر ورزشکاران شود. ايده اين گردنبند از دارکوب گرفته شده که با وجود زدن ضربات شديد با منقار خود به چوب درخت مشکلي براي مغزشان ايجاد نميشود.

بستن اين گردنبند موجب فشار مختصري به وريد ژگولر در گردن ميشود. اين وريد خون مغز را تخليه کرده به قلب ميرساند. اين فشار موجب ميشود خون وريدي بيشتري در مغز مانده و فشار اطراف مغز بيشتر شده و اين فشار مغز را از اطراف احاطه کرده، آن را در مقابل ضربات خارجي محافظت کند.

منبع:دکتر مهرداد منصوري(ايران ارتوپد)