نسخه های کاملا سفارشی

در صورت تمايل و درخواست پزشکان محترم ، درمانگاه ها و مراکز درماني پس از برگزاري جلسه يا جلساتي با کارشناسان فني  و دريافت نظرات و درخواست ها مبني بر نحوه سفارشي سازي نرم افزار پزشکيار ، پس از بررسي و  عقد قرارداد نسبت به سفارشي سازي و انجام اصلاحات مورد نظر در نرم افزار اقدام مي گردد.

اين نرم افزار همانند نرم افزار پزشکيار داراي پشتيباني يکسال و نيم و مدت زمان تست و بررسي تغييرات مي باشد . شايان ذکر است تاکنون بنا به درخواست برخي از مراکز از قبيل مرکز مشاوره دانشگاه تهران ، کلينيک دکتر به بو و همچنين برخي از پزشکان محترم اين نرم افزار سفارشي سازي شده است .